Historia

La FEDERACIÓ DE COLOMBICULTURA DE LA COMUNITAT VALENCIANA , en siglEs F.C.C.V. , és una asociació privada sense ánim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar pròpies, constituïda per persones físiques (esportistes, jutges- àrbitres, i inspectors) i per persones jurídiques (clubs i altres entitats esportives) , dedicats tots ells a la pràctica de la Colombicultura dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

S’estructura i desenrotlla a l’empara de la Llei 4/1993 de 20 de Desembre de la Generalitat Valenciana, de l’Esport de la Comunitat Valenciana, regint-se per la dita Llei, les seues normes de desplegament, els seus propis estatuts i reglaments i per les altres disposicions legals que resulten aplicables.

La F.C.C.V. arreplega en el seu la pràctica esportiva de dos especialitats:

  1. A. La competició amb colom esportiu o de pica, valorant l’instint del mascle per a atraure a la colom “solta” distingida per mitjà d’una ploma blanca col·locada en la seua cua, puntuant conforme regula el Reglament de Competició, pel zel, constància i habilitat en els mètodes de seducció del colom.

  2. B. L’exposició de coloms de raça papudes, consistent en la perfecció genètic-morfològica dels exemplars, per mitjà del desenrotllament adquirit amb l’entrenament. La pràctica d’estes especialitats es desenrotllen i detallen en el Reglament de Competició de la Federació de Colombicultura de la Comunitat Valenciana.

D. JOSE LUIS ROS CLOQUELL

President

FRANCISCO COSTA FORNÉS

Vicepresident

D. NURIA ENGUIDANOS

Tresoreria

D. JOSE MANUEL FOS GARCIA

Secretari

D. JOAQUIN ASTRUELLS CASTILLO

Delegat Regional 2

D. MANOLO ROIG LLUCH

Delegat Regional 3

D. JACIENTO MESADO RAMOS

Delegacio regional 1

D. FRANCISCO JOSE LOPEZ MURCIANO

Delegat regional 4

D. ENRRIQUE FERRANDIS RIBES

Competició

D. RICARDO GARCIA ESPARZA

Árbitres

D. NORBERTO SARRIÓ IBAÑEZ

Promoció Deportiva

D. CARMELO ANDREU SOÑER

Inspeccions

D. PEDRO GARRIDO HUERTA

Vocal

D. ROBERTO SALES PEREZ

Vocal

D. JAVIER VALLS IBORRA

Vocal

D. JOSE RAMON MARTINEZ BELDA

Vocal

D. ISIDRO ARACIL ALEMAY

Vocal

D. ANGEL PIDECAUSA AMADOR

Vocal

D.

Vocal

D. ALEXIS VIDAL VILA

Vocal

Colombicultura CV