PK Historia – Colombicultura CV

Historia

La FEDERACIÓ DE COLOMBICULTURA DE LA COMUNITAT VALENCIANA , en siglEs F.C.C.V. , és una asociació privada sense ánim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar pròpies, constituïda per persones físiques (esportistes, jutges- àrbitres, i inspectors) i per persones jurídiques (clubs i altres entitats esportives) , dedicats tots ells a la pràctica de la Colombicultura dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

S’estructura i desenrotlla a l’empara de la Llei 4/1993 de 20 de Desembre de la Generalitat Valenciana, de l’Esport de la Comunitat Valenciana, regint-se per la dita Llei, les seues normes de desplegament, els seus propis estatuts i reglaments i per les altres disposicions legals que resulten aplicables.

La F.C.C.V. arreplega en el seu la pràctica esportiva de dos especialitats:

  1. A. La competició amb colom esportiu o de pica, valorant l’instint del mascle per a atraure a la colom “solta” distingida per mitjà d’una ploma blanca col·locada en la seua cua, puntuant conforme regula el Reglament de Competició, pel zel, constància i habilitat en els mètodes de seducció del colom.

  2. B. L’exposició de coloms de raça papudes, consistent en la perfecció genètic-morfològica dels exemplars, per mitjà del desenrotllament adquirit amb l’entrenament. La pràctica d’estes especialitats es desenrotllen i detallen en el Reglament de Competició de la Federació de Colombicultura de la Comunitat Valenciana.

JUNTA DIRECTIVA

D. RICARDO L. GARCIA ESPARZA

President

D. JOAQUIN ASTRUELLS CASTILLO

Vicepresident

D. NURIA ENGUIDANOS

Tresoreria

D. JOSE MANUEL FOS GARCIA

Secretari

DELEGATS REGIONALS

D. JOAQUIN ASTRUELLS CASTILLO

Delegat Regional 2

D. CARMELO ANDREU SOÑER

Delegat Regional 3

D. JACINTO MESADO RAMOS

Delegat regional 1

D. FRANCISCO JOSE LOPEZ MURCIANO

Delegat regional 4

PRESIDENTS DEL COMÍTE

D. JAIME GIL NAVARRO

Competició

D. MIGUEL TALENS PERIS

Árbitres

D.  ALEXIS VIDAL VILA

Promoció Deportiva

D. JUAN MESTRE GARCES

Inspeccions

Dª PATRICIA MARQUES COLAS

Vocal

Dª PATRICIA BENAVENT ARANDA

Vocal

Dª MARIA TERESA ROMERO GOMIS

Vocal

Dª ELENA ALBEROLA VIDAL

Vocal

D. ISIDRO ARACIL ALEMAY

Vocal

Dª BEGOÑA LORENTE ORTIZ

Vocal

Dª M. CARMEN GUTIERREZ RUBIO

Vocal

Dª  SUSANA ROIG ROIG

Vocal

…………………………

Vocal

……………………………..

Vocal

Colombicultura CV